W ramach branży geologicznej i geotechnicznej oferujemy wykonanie następujących usług:

 • wiercenia geologiczne,
 • sondowania dynamiczne,
 • badania zagęszczenia nasypów płytą dynamiczną,
 • nadzory geologiczne na budowach,
 • wykonanie badań geologicznych oraz opracowanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • opracowanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych,
 • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni głębinowych), dokumentowanie zasobów wód podziemnych, projektowanie stref ochrony ujęć wód.
 • GEOTAKT

 • GEOTAKT

W ramach branży ochrony środowiska specjalizujemy się w następujących usługach:

 • prowadzimy ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 1 września 2016 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1395),
 • wykonujemy raporty początkowe dla instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych,
 • sporządzamy projekty planów remediacji terenów o naruszonych standardach jakości podłoża gruntowo-wodnego – koncepcje, programy i projekty rekultywacji, w tym projekty zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,
 • oferujemy opracowanie ocen ryzyka zdrowotnego i środowiskowego,
 • realizujemy przeglądy ekologiczne obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • opracowujemy karty informacyjne przedsięwzięć do wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowych,
 • realizujemy projektowanie i instalację piezometrów oraz monitoring lokalny jakości wód podziemnych w podłożu składowisk odpadów i obiektów przemysłowych,
 • realizujemy i/lub nadzorujemy rekultywacje terenów zdegradowanych (metody ex-situ i in-situ),
 • wdrażamy technologie/procesy oczyszczania gruntów i wód podziemnych z substancji zanieczyszczających (metody ex-situ i in-situ)

Dysponujemy odpowiednim sprzętem wykonawczym, terenowym, pomiarowym i biurowym ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Dysponujemy lub współpracujemy z wykwalifikowaną w stopniu specjalistycznym i eksperckim kadrą, posiadającą doświadczenie w realizacji oferowanych usług.