Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą!


W ramach branży geologicznej i geotechnicznej oferujemy wykonanie następujących usług

 • Wiercenia geologiczne, geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • Sondowania dynamiczne,
 • Badania zagęszczenia nasypów płytą dynamiczną,
 • Nadzory geologiczne na budowach,
 • Wykonanie badań geologicznych oraz opracowanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • Opracowanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych,
 • Projektowanie ujęć wód podziemnych (studni głębinowych), dokumentowanie zasobów wód podziemnych, projektowanie stref ochrony ujęć wód.

Ochrona środowiska

 • Wiercenia sozologiczne, pobór próbek gleby, ziemi i wody,
 • Oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • Raporty początkowe, lub okresowe dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego,
 • Projekty planów remediacji terenów skażonych,
 • Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych; wyrobisk, składowisk, terenów przemysłowych,
 • Realizacja remediacji terenów skażonych, metodami in-situ i ex situ,
 • Nadzory nad remediacją prowadzoną przez inne jednostki,
 • Realizacja rekultywacji wyrobisk, składowisk, terenów przemysłowych,
 • Przeglądy ekologiczne obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięć do wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowych,
 • Realizacja projektów i instalacji piezometrów oraz monitoring lokalny jakości wód podziemnych składowisk odpadów, obiektów i instalacji przemysłowych.

play